Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden F&L Media

Wij raden u aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel .1 Definities
1.1 F&L: F&L Media B.V. (Jonkerbosplein 52, 6534 AB Nijmegen, KvK: 70339759)
1.2
 Website: De webshop van F&L te raadplegen via https://www.magazineshop.nl en alle aanverwante (sub)domeinen, waaronder de verschillende domeinen van de door F&L uitgegeven Tijdschriften.
1.3 Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden van F&L.
1.4 Overeenkomst: Iedere afspraak of Overeenkomst tussen F&L en Klant, van welke Overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5 Consument Klant: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst aangaat met F&L. Een Consument Klant dient ouder dan 18 jaar te zijn.
1.6 Zakelijke Klant: Een (Rechts) Persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met F&L en zulks mededeelt aan F&L door het doorgeven van een KvK- of BTW-nummer en/of bedrijfsnaam.
1.7 Klant: Beide groepen Klanten gezamenlijk, indien er bij Klant geen toevoeging is vermeld zoals Zakelijk of Consument.
1.8 Losse Editie: Eenmalige levering van een Tijdschrift, hieronder ook begrepen zgn. Speciale Edities.
1.9 Abonnement: Een aangegane Overeenkomst voor een in beginsel bepaalde periode waarin periodiek Tijdschriften (inclusief) E-mail Nieuwsbrieven (inclusief commerciële aanbiedingen) en indien van toepassing Digitale Edities/Downloads geleverd zullen worden.
1.10 Abonnementsgeld: Het bedrag dat de Klant aan F&L betaalt als vergoeding voor nakoming van het Abonnement gedurende een bepaalde periode.
1.11 Download(s): De digitale levering per e-mail of in een Account van een Losse Editie en/of Abonnement, via een applicatie dan wel website, afhankelijk van (het Abonnement op) het Tijdschrift. Dit kan een enkel artikel betreffen, maar ook een volledige Digitale Editie. Hieronder wordt mede verstaan, naast een te downloaden bestand, ook door F&L digitaal beschikbaar gestelde Edities waartoe de Klant toegang heeft.
1.12 Account: De eigen omgeving van de Klant, die na registratie en het sluiten van de Overeenkomst van de Klant via de Website aan Klant beschikbaar wordt gesteld.
1.13 Tijdschrift: Papieren versie van een Editie, beschikbaar als Losse Editie of als levering volgens Abonnement.
1.14 Digitale Editie: Zie Download.
1.15 Editie: Uitgave van een Tijdschrift
1.16 Producten: Losse goederen, anders dan Tijdschriften, zoals, maar niet beperkt tot: verzamelmappen en (welkomst) geschenken, waaronder ook verstaan Producten van derden.
1.17 E-mail Nieuwsbrief: Een periodieke nieuwsbrief en/of commerciële aanbieding die digitaal verstuurd wordt naar het e-mailadres dat de Klant heeft opgegeven bij het aangaan van het Abonnement.

Artikel .2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van F&L zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor F&L slechts bindend indien en voor zover deze door F&L uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel .3 Prijzen en verzendkosten/informatie op de Website

3.1 Alle op de Website en in andere van F&L afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief verzendkosten. Indien er geen verzendkosten berekend worden, zal dit uit het aanbod op de Website blijken
3.2 De hoogte van de eventuele verzendkosten wordt bij het aanbod op de Website vermeld en worden aangepast indien de bezorgservice de prijzen aanpast.
3.3 De eventuele verzendkosten zijn wel inbegrepen bij de uiteindelijke totaalprijs die wordt getoond in het bestelproces. Bovendien wordt over de verzendkosten informatie verstrekt op een gemakkelijk vindbare plaats op de Website, die Klant kan raadplegen voor hij besluit een Overeenkomst aan te gaan.

Artikel .4 Informatie op de Website

4.1 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. F&L kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van F&L afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4.2 F&L kan niet aansprakelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit en een (kleur)afwijking levert geen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst op.

Artikel .5 Totstandkoming overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van F&L en het voldoen aan de daarbij door F&L gestelde voorwaarden.
5.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt F&L onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
5.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of het op andere wijze aangaan van de Overeenkomst, door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft F&L het recht om de Overeenkomst te ontbinden.
5.4. Indien sprake is van een Consument Klant en de Overeenkomst voor een Abonnement komt op afstand tot stand (via de Website, telefonisch danwel via een bestelbon) heeft de Consument Klant het recht om gedurende 14 dagen na de totstandkoming de Overeenkomst te ontbinden door middel van een ontbindingsverklaring aan F&L via email of per brief (zie artikel 12). Voor Losse Edities geldt geen herroepingstermijn.

5.5.F&L zal, indien de Consument Klant binnen de bedenktijd gebruikt maakt van zijn recht om de Overeenkomst op afstand te herroepen, de betalingen van de Consument Klant binnen 30 dagen nadat de Consument Klant heeft verklaard van zijn herroepingsrecht gebruik te maken, terug te betalen.

Artikel .6 Levering

6.1 F&L is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst en zal daartoe de benodigde Persoonsgegevens delen met derden. Onder de uitvoering van de verplichtingen wordt mede verstaan het bezorgen en afleveren van zowel Losse Edities als Edities binnen een afgenomen Abonnement
6.2 Op de Website wordt duidelijk omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden.
6.3 De leveringstermijn voor Losse Edities en/of Producten wordt duidelijk op de website omschreven. Indien geen leveringstermijn is overeengekomen, dan zullen Producten in ieder geval binnen 30 kalenderdagen geleverd worden.
6.4 Het moment van levering van een Editie binnen een Abonnement volgt uit het aanbod en de verschijningsdatum van de Edities.
6.5 Indien F&L de Losse Edities en/of Producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leveringsdatum of de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
6.6 Ondanks de inspanning van F&L om Klant zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het zijn dat Klant een klacht heeft over de dienstverlening of Producten van F&L. F&L raadt Klant daarom aan geleverde Producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij geconstateerde gebreken binnen een redelijke termijn aan F&L te melden.
6.7 Zodra de te leveren Producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.
6.8 De levering van een Download/Digitale Editie, waaronder begrepen het toegankelijk maken door F&L van Digitale Edities, zal plaats vinden in de Account van de Klant of naar het door Klant verstrekte e-mailadres. Dit geldt voor zowel Losse Digitale Edities als voor de levering van een Digitale Edities in abonnementsvormen, indien de levering van Digitale Edities onderdeel is van het Abonnement. Het is Klant niet toegestaan zijn inloggegevens voor de Website en/of het Account te delen met derden, dan wel de Website en/of Account ter beschikking te stellen van derden.

Artikel .7a Looptijd Abonnement Tijdschriften Consument Klant

7a.1 Abonnementen op Tijdschriften worden in beginsel aangegaan voor de periode van 1 jaar.
7a.2 F&L kan er evenwel voor kiezen een kortere of langere periode als looptijd aan te bieden.
7a.3 De duur van het Abonnement , zoals in Artikel 7a.1 en Artikel 7a.2 is bedoeld, wordt duidelijk vermeld bij het aanbod op de Website en in de bevestiging (indien van toepassing).
7a.4 Voor een Consument Klant geldt dat een Abonnement aangegaan voor de levering van Tijdschriften door F&L voor de opgegeven periode, behoudens opzegging, automatisch stilzwijgend wordt verlengd voor onbepaalde tijd. De Consument Klant kan het Abonnement voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Indien sprake is van een Abonnement waarbij het Tijdschrift en/of Digitale Editie minder dan 1 maal per maand verschijnt, geldt een opzegtermijn van 3 maanden. Abonnementen waarbij expliciet wordt gecommuniceerd dat deze automatisch stoppen, worden niet automatisch stilzwijgend verlengd.
7a.5 De inschrijving op de nieuwsbrief van het desbetreffende merk is onderdeel van het abonnement
7a.6 Het in Artikel 7a.4 gestelde, geldt met inachtneming van het in Artikel 8a gestelde aangaande opzeggingen en beëindigen Overeenkomsten

Artikel .7b Looptijd Abonnement Tijdschriften Zakelijke Klant

7b.1 Abonnementen op Tijdschriften worden in beginsel aangegaan voor de periode van 1 jaar.
7b.2 F&L kan er evenwel voor kiezen een kortere of langere periode als looptijd aan te bieden.
7b.3 Voor Zakelijke Klanten geldt dat een Abonnement na afloop van de in Artikel 7b.1 en Artikel 7b.2 bedoelde termijnen stilzwijgend wordt verlengd met eenzelfde periode, met een minimum van 1 jaar, als al in beginsel is aangegaan.

Artikel .8a Opzegging en beëindiging Abonnement Tijdschriften Consument Klant

8a.1 Een Abonnement aangegaan voor een bepaalde periode zoals bedoeld in Artikel 7a.1 en Artikel 7a.2 kan tot uiterlijk 1 kalendermaand voor de einddatum van het Abonnement worden opgezegd en beëindigd door de Consument Klant. De einddatum van het Abonnement is de datum waarop het Tijdschrift bij de Consument Klant wordt bezorgd.
8a.2
 Indien een Abonnement automatisch is verlengd voor een onbepaalde periode zoals bedoeld in Artikel 7a.4, geldt dat de Consument Klant op elk moment kan opzeggen met de opzegtermijn van een maand.
8a.3
 Het in Artikel 8a.2 gestelde geldt niet voor Overeenkomsten betreffende Abonnementen waarbij de edities minder dan 1 keer per kalendermaand verschijnen. Indien het Abonnement bestaat uit levering van Edities welke minder dan 1 keer per maand verschijnen, wordt de Overeenkomst stilzwijgend met 3 maanden verlengd en geldt dat de Consument Klant uiterlijk tegen het einde van de tweede verleningsmaand kan opzeggen. Na opzegging zal de Overeenkomst derhalve nog maximaal 3 maanden gelden.
8a.4 De Consument Klant kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs het Abonnement is aangegaan en per e-mail via klantenservice@fnl.nl of telefonisch op +31 (0)24 2027820.
8a.5 De E-mail Nieuwsbrief, die deel uitmaakt van het Abonnement, kan te allen tijde opgezegd worden via de afmeldlink onderaan het bericht.
8a.6 F&L biedt diverse abonnementsvormen aan. Bij sommige abonnementen zal een andere opzegtermijn gehanteerd worden dan de opzegtermijnen onder artikel 8a. De in het aanbod en opdrachtbevestiging gemelde opzegtermijn gaat boven de in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde opzegtermijn, waarbij de afwijkende opzegtermijnen in ieder geval gunstiger zijn voor de Consument Klant.
8a.7 Opzegging geschiedt schriftelijk dan wel per email. Het is Consument Klant evenwel toegestaan om op te zeggen op dezelfde wijze waarop de Overeenkomst is gesloten, zoals telefonisch. Een opzegging wordt schriftelijk bevestigd door F&L.

Artikel .8b Opzegging en beëindiging Abonnement Tijdschriften Zakelijke Klant

8b.1 Een Abonnement aangegaan voor een bepaalde periode zoals bedoeld in Artikel 7b.1 en Artikel 7b.2 kan tot uiterlijk 2 kalendermaanden voor de einddatum van het Abonnement de Overeenkomst worden opgezegd door de Zakelijke Klant. Zonder opzegging zal het Abonnement stilzwijgend worden verlengd met eenzelfde periode. De einddatum van het Abonnement is de datum waarop het Tijdschrift bij de Zakelijke Klant wordt bezorgd.
8b.2 Indien het Abonnement stilzwijgend is verlengd, geldt ook dat de Zakelijke Klant deze Overeenkomst uiterlijk 2 kalendermaanden voor het einde van de in Artikel 8b.1 bedoelde periode het Abonnement kan opzeggen.
8b.3 De Zakelijke Klant kan de opzegging schriftelijk, waaronder en per e-mail meedelen klantenservice@fnl.nl.
8b.4 De E-mail Nieuwsbrief, die deel uitmaakt van het Abonnement, kan te allen tijde opgezegd worden via de afmeldlink onderaan het bericht.

Artikel .9 Restitutie Abonnement Tijdschriften Consument Klant.

9.1 Indien de Consument Klant de Overeenkomst heeft opgezegd zoals bedoeld in de gevallen genoemd in Artikel 8a.3 en Artikel 8a.4 (automatische verlenging voor een onbetaalde tijd) dan zal F&L de eventuele vooruitbetaalde en onverteerde bedragen terug betalen.

Artikel .10 Betaling via acceptgiro, automatische incasso, iDeal, Bancontact of PayPal.

10.1 Voordat het Abonnement in gaat, betaalt de Klant het Abonnementsgeld een door F&L aangeboden wijze. Wanneer de Klant bij een verlenging van het Abonnement anders dan door middel van automatische incasso betaalt, betaalt hij een bedrag extra van € 2,50 ter zake administratiekosten.
10.2 De Klant kan de wijze van betaling wijzigen met een daartoe strekkend bericht aan klantenservice@fnl.nl. Bij de automatische incasso wordt dan het reeds bekende rekeningnummer gebruikt. Bij een eerste betaling met iDeal zal er vanaf het daarbij gebruikte rekeningnummer worden geïncasseerd.
10.3 Wanneer een Abonnement zal worden omgezet van bepaalde tijd in onbepaalde tijd, bijvoorbeeld wanneer deze na een jaar overgaat in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd in gevolge artikel 10.a.4 dan zal in de maand voor de omzetting een bedrag worden geïncasseerd waarmee de Klant vooruit betaalt voor een periode die gelijk is aan de eerdere abonnementsperiode van bepaalde tijd.

Artikel .11 Betaling

11.1 Klant dient betalingen aan F&L volgens de in de bestelprocedure op de Website aangegeven betaalmethodes te voldoen. Sommige methoden vereisen betaling vooraf, andere betaling bij of na levering. F&L bepaalt per bestelling welke betaalmethode(n) beschikbaar zijn. Algemene informatie over de betaalmethoden wordt ook verstrekt op een informatiepagina die Klant kan raadplegen voordat hij het bestelproces doorloopt.
11.2 De door Klant na bezorging (nog) verschuldigde bedragen dienen binnen 14 kalenderdagen na bezorging te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
11.3 De Klant dient het Abonnementsgeld voorafgaand aan elke overeengekomen abonnementsperiode te voldoen op een manier die de Klant heeft geaccepteerd bij het aangaan van het Abonnement. Bij een eventuele (automatische) verlenging kan F&L ervoor kiezen dezelfde betaalwijze aan te bieden als bij het aangaan van het Abonnement ofwel een andere wijze aan te bieden zoals betaling middels factuur.
11.4 De betalingstermijn geldt als fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is Zakelijke Klant, zonder aanmaning of ingebrekestelling, automatisch in verzuim en gehouden tot een rentevergoeding van 1% per maand of gedeelte daarvan op het openstaande bedrag. Indien Zakelijke Klant niet of niet tijdig betaalt, is Klant aan F&L naast de hiervoor bedoelde rente, tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, zijnde 15%, met een minimum van EUR 50,= exclusief BTW, te berekenen over de hoofdsom vermeerderd met de rente.
Indien sprake is van een Consument Klant maakt F&L aanspraak op de buitengerechtelijke kosten gelijk aan de wettelijke maximale toegestane vergoeding ter zake de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, alsmede de wettelijke rente, doch eerst nadat Consument Klant door F&L schriftelijk in gebreke is gesteld en een termijn van 14 dagen is gegund teneinde alsnog de hoofdsom (zonder buitengerechtelijke kosten te voldoen.
11.5 Aan F&L komen verder de bevoegdheden uit de wet, zoals opschorting en ontbinding toe.
11.6 Voorgaande artikelen aangaande betaling gelden onverminderd voor de levering van Downloads/Digitale Edities.
Prijswijzigingen
11.7 F&L Media B.V. behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het abonnement te wijzigen. Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk 4 weken voordat deze van kracht wordt, in het colofon van het desbetreffende tijdschrift gepubliceerd

Artikel .12 Herroepingsrecht

Losse Edities
12.1 Een Consument Klant kan conform artikel 7:46d lid 4 sub d van het Burgerlijk Wetboek geen beroep doen op het wettelijk vastgestelde herroepingsrecht voor zover dit gaat om de levering van Losse Edities.
Producten
12.2 Een Consument Klant heeft een bedenktermijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van het Product. Hij kan, zonder opgaaf van redenen, binnen de genoemde termijn de Overeenkomst ontbinden. Enkel de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het product zijn dan voor rekening van Consument Klant.
12.3 Tijdens de bedenktermijn van 14 kalenderdagen zal de Consument Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wil behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en voor zover mogelijk in de originele staat en verpakking aan F&L retourneren
Abonnement levering Tijdschriften
12.4 Een Consument Klant heeft een bedenktermijn van 14 kalenderdagen ingaand op de dag van het sluiten van de Overeenkomst in het geval er sprake is van een Abonnement.
12.5 Voorgaand Artikel geldt niet indien de uitvoering van de Overeenkomst al is gestart met instemming van de Consument Klant. Onder uitvoering valt onder andere, maar niet alleen, het toegankelijk maken van een Account, maar ook het leveren van een Editie binnen de bedenktermijn met instemming van de Consument Klant.
Downloads/Digitale Edities
12.6 Een Consument Klant heeft een bedenktermijn van 14 kalenderdagen ingaand op de dag van het sluiten van de Overeenkomst in het geval er sprake is levering van Downloads en/of Digitale Edities.
12.7 Voorgaand Artikel geldt niet indien de uitvoering van de Overeenkomst al is gestart met instemming van de Consument Klant. Onder uitvoering valt onder andere, maar niet alleen, het aanmaken van een Account maar ook het leveren van een Download/Digitale Editie door F&L (per e-mail of in de Account) binnen de bedenktermijn.
12.8 Voorgaand Artikel is van Toepassing op zowel de Levering van een losse enkele Download/Digitale Editie als voor de Levering van Downloads/Digitale Edities in abonnementsvormen. Uit het aanbod op de Website zal voldoende duidelijk blijken van welke vorm er sprake is.
Algemene bepalingen aangaande herroepingsrecht
12.9 Om gebruik te maken van het herroepingsrecht zal de Consument Klant binnen de bedenktermijn F&L op de hoogte stellen van de ontbinding. Dit kan, bij voorkeur via email, al dan niet middels onderstaand modelformulier (zie 12.13). Voorts kan de Consument Klant gebruiken maken van zijn herroepingsrecht, als er sprake is van Producten, indien hij binnen de bedenktermijn van 14 kalenderdagen de Producten retourneert naar F&L.
12.10 Eventueel door de Consument Klant betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen nadat F&L van de ontbinding op de hoogte is gesteld, worden terugbetaald aan Klant.
12.11 Aan Zakelijke Klanten komt in geen enkel geval een herroepingsrecht toe. Voor Zakelijke Klanten geldt derhalve geen wettelijke bedenktermijn.
12.12 Als de Consument Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht indien er sprake is van een Product dat in samenhang is afgenomen met een Abonnement (zoals zgn. premies en welkomstgeschenken) ontneemt dit de Consument niet de betalingsverplichting, aangaande het afgesloten Abonnement. Afgesloten Abonnementen kunnen alleen herroepen worden zoals in de diverse bepalingen in Artikel 16 is gesteld.

12.13 Modelformulier van herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan F&L Media B.V.
Postbus 23620
1100 EC Amsterdam
klantenservice@fnl.nl

– Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende

 

de verkoop van de volgende goederen:

de levering van de volgende digitale inhoud:

de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

– Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

 

– Naam/Namen consument(en)

 

– Adres consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

– Datum

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

 

Artikel .13 Aansprakelijkheid

13.1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een Zakelijke Klant is.
13.2 De totale aansprakelijkheid van F&L jegens Zakelijke Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 70 euro,
13.3 Aansprakelijkheid van F&L jegens Zakelijke Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
13.4 Buiten de in lid 2 en 3 van dit Artikel genoemde gevallen rust op F&L jegens Zakelijke Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in Artikel 15.2 en 15.3 genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van F&L.
13.5 De aansprakelijkheid van F&L jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Zakelijke Klant F&L onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en F&L ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat F&L in staat is adequaat te reageren.
13.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij F&L meldt.
13.7 In geval van overmacht is F&L niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.
13.8 Beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien er sprake is van  opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van F&L.

Artikel .14 Klachten

14.1 Indien Klant een klacht heeft over een Product en/of andere aspecten van de dienstverlening van F&L, kan hij deze bij F&L per e-mail naar klantenservice@fnl.nl indienen.
14.2 F&L geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal F&L binnen 10 kalenderdagen de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Artikel .15 Overdrachtsbepaling

15.1 F&L is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande toestemming van Klant.

Artikel .16 Privacy

F&L is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van Abonnementen en het aankopen van producten of tickets voor evenementen. De grondslagen voor de verwerking zijn:
i) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen F&L en de Klant
ii) om een administratie bij te houden van alle Klanten en
iii) om relevante aanbiedingen te doen van F&L. F&L respecteert de privacy van haar Klanten.
De Klant erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens, het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de Klant gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van F&L.

Artikel .17 Slotbepalingen

17.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
17.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van de rechtbank Gelderland.
17.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
17.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
17.5 Bij een tegenstrijdigheid tussen hetgeen partijen schriftelijk zijn overeengekomen en de Algemene Voorwaarden, prevaleert hetgeen partijen schriftelijk zijn overeenkomen
17.5 Bij een tegenstrijdigheid tussen hetgeen partijen schriftelijk zijn overeengekomen en de Algemene Voorwaarden, prevaleert hetgeen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

F&L Media B.V.
Jonkerbosplein 52
6534 AB Nijmegen
e-mail: klantenservice@fnl.nl
kvk: 70339759
btw: NL858273810B01

Klantenservice F&L Media
Postbus 625
7000 AP Doetinchem